Mökki/Дача

2017
project websiteAnd it has become incredibly important, also with regard to my roots and stuff. Just the other day I was thinking that I can’t wait to go there again, but what if the cottage burns down or something? Or if something else happens and it’s no longer there, what would I do?

A Finnish mökki and a Russian dacha usually refer to a seasonal holiday home in the countryside. Anastasia Artemeva and Liisa Ahlfors’ Russian-Finnish collaboration project Mökki / Дача at Galleria Huuto on Uudenmaankatu is an artistic depiction of the exploration into the similarities and differences between holiday homes in these two countries and cultures.


The starting points for our collaboration are both personal and political. Our families did not have a mökki or a dacha when we were young, even though they are very common in both cultures. We have also approached a phenomenon that has been discussed in the Finnish media in recent years, that of Russians buying land and holiday homes in lake areas that are considered a Finnish national landscape. With our exhibition we wanted to examine the Finnish and Russian idea of a mökki or a dacha as an institution that expresses the national identity and questions it by giving a voice to individual experiences and views of a mökki and dacha on both sides.

Using the material, interviews, personal photographs, memories and stories collected from Finnish mökki people as well as Russian dachniks who have moved to Finland, we have created an installation that will serve as a shared summer house in the middle of the city. Mökki / Дача is an attempt to create a space for cultural exchange with the aim of narrowing the gap between the two neighbouring countries, Finland and Russia.


---


И она теперь для меня очень много значит, там я начинаю чувствовать свои корни. Как раз на днях я подумала о том, как меня тянет на дачу, ну а вдруг там, например, случится пожар? Или еще что-нибудь произойдет, и дачи больше не будет, что я буду делать?

Финский коттедж (фин.“мёкки”) и русская дача - это небольшой летний дом вдали от города. Проект Анастасии Артемьевой и Лиисы Алфорс Mökki / Дача представляет собой художественную манифестацию исследования сходств и различий дачного отдыха в культуре двух стран.

Отправной точкой нашей коллаборации стали как личные, так и политические факторы. У наших семей не было дачи, не смотря на то, что иметь собственную дачу было модно и распространено. С другой стороны, нам также интересен феномен, обсуждаемый в финской медиа в последнее время. Речь идет о русских гражданах, покупающих дома и участки в Финляндии на берегу озёр - в местах, символизирующих финское национальное достояние. С помощью нашей выставки мы хотим рассмотреть русскую и финскую дачную традицию как институцию, выражающую самоидентичность нации. Для этого мы решили узнать мнения о дачном отдыхе по обе стороны границы.
С помощью фотографий из личных архивов, предметов, воспоминаний, и историй, собранных от финских, а так же эмигрировавших в Финляндию русских дачников, мы сделали инсталляцию, которая станет общим летним домом посреди города. Mökki / Дача - это попытка создать пространство для культурного обмена и сблизить соседствующие страны, Финляндию и Россию.

---


Ja se on saanut ihan älyttömän suuren merkityksen, myös juurien ja tommosen kannalta. Mä just mietin yks päivä et nyt kun mä ootan sitä niin paljon et mä pääsen sinne, et entä jos se mökki vaikka niinku palaa? Tai jotakin tapahtuis et sitä ei enää oliskaan, niin mitä mä sit tekisin?

Suomalaisella kesämökillä ja venäläisellä datsalla tarkoitetaan yleensä kausittain asuttavaa, maaseudulla sijaitsevaa vapaa-ajan asuntoa. Liisa Ahlforsin ja Anastasia Artemevan suomalais-venäläinen yhteistyö Mökki / Дача on taiteellinen ilmentymä tutkimusmatkasta näiden kahden maan ja kulttuurin vapaa-ajan asuntojen yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin.
Yhteistyömme lähtökohdat ovat sekä henkilökohtaiset että poliittiset. Kummankaan taiteilijan lapsuuden perheellä ei ole ollut kesämökkiä tai datsaa – huolimatta niiden tavanomaisuudesta molemmissa kulttuureissa. Samalla olemme tarttuneet suomalaisessa mediassa viime vuosina puhuttaneeseen ilmiöön, eli venäläisten maa- ja vapaa-ajan asuntokauppoihin suomalaiseksi kansallismaisemaksi mielletyiltä järvialueilta. Teoksella haluamme pohtia suomalais- ja venäläiskansallista ajatusta kesämökistä tai datsasta kansallista identiteettiä ilmaisevana instituutiona sekä kyseenalaistaa sen antamalla äänen yksilöllisille kokemuksille ja käsityksille kesämökistä ja datsasta puolin ja toisin.
Suomalaisilta kesämökkeilijöiltä ja Suomeen muuttaneilta venäläisiltä dachnikeilta keräämästämme materiaalista, haastatteluista, henkilökohtaisista valokuvista sekä muistoista ja tarinoista toteutamme tilataideteoksen, joka toimii jaettuna kesäkotina keskellä kaupunkia. Mökki / Дача on yritys luoda tila kulttuurivaihdolle ja kuroa yhteen näiden kahden naapurin, Suomen ja Venäjän, välistä kuilua.
---
Liisa Ahlfors & Anastasia Artemeva
Mökki / Дача
Galleria Huuto Uudenmaankatu
20 June – 9 July 2017

https://mokkidatsa.wordpress.com